Wniosek należy złożyć do komornika w oryginale, wraz z tytułem wykonawczym (również w oryginale).
Wniosek należy wypełnić czytelnie, najlepiej drukowanymi literami.
Wszystkie pola powinny być wypełnione.
Wierzyciel powinien wskazać możliwie najwięcej danych identyfikacyjnych dłużnika, co zwiększa szanse na skuteczne wyegzekwowanie należności.
Wierzyciel musi podpisać wniosek czytelnie, imieniem oraz nazwiskiem.

Jeśli wniosek składa osoba reprezentująca wierzyciela, do wniosku należy załączyć pełnomocnictwo i/lub odpis KRS (w przypadku spółek prawa handlowego).

Pobierz:

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI(FORMULARZ)

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI ALIMENTÓW

WNIOSEK/INFORMACJA

WNIOSEK O DORĘCZENIE PISM PROCESOWYCH

ZAŚWIADCZENIE O BEZSKUTECZNOŚCI – ALIMENTY