Kancelaria została objęta przez komornika Michała Rychlika, celem realizowania ustawowych zadań, do których w szczególności należy wykonywanie:

  • – egzekucji świadczeń pieniężnych
  • – zabezpieczeń
    – eksmisji
  • – wydania nieruchomości
  • – wydania ruchomości
  • – spisów inwentarza
Komornik jest uprawniony do pozyskiwania informacji min. od organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, rentowych, banków, organów spółdzielni mieszkaniowych, niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika.

Nasza Kancelaria Komornicza wykorzystuje do pracy szereg rozwiązań technicznych, które pozwalają w znaczny sposób skrócić czas potrzebny do skutecznego ustalenia majątku dłużnika.

Pue ZUS - zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w formie elektronicznej, za jego pomocą komornik ustala miejsce zatrudnienia dłużnika lub prowadzoną działalność gospodarczą.

ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej – Za pomocą tego systemu komornik może przyspieszyć korespondencję z urzędami gdyż odbywa się ona elektronicznie.

Komornik Online - serwis umożliwiający komunikację kancelarii komorniczej z uczestnikami postępowania egzekucyjnego. Korzystać z niego mogą zarówno pracownicy kancelarii, jak i dłużnicy, wierzyciele, pełnomocnicy oraz kancelarie prawne, którym kancelaria komornicza udostępni taką możliwość.

Elektroniczna Baza Danych Ksiąg Wieczystych - powyższy system pozwala na podstawie danych dłużnika ustalić nieruchomości stanowiące jego własność, współwłasność oraz będące w jego użytkowaniu wieczystym. Ponadto, system pozwala również złożyć wniosek o dokonanie wpisu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości w formie elektronicznej.

EPU (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze) - nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym wierzyciel może następnie skierować do egzekucji drogą elektroniczną.

CEPiK - jest to system obejmujący bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach. Za jego pomocą komornik uzyskuje czy dłużnik jest właścicielem pojazdu mechanicznego. Zapytanie jest bezpłatne.

Ognivo - za pomocą tego systemu komornik ma możliwość ustalenia czy dłużnik posiada rachunki bankowe I dokonania ich zajęcia. Lista banków na bieżąco się powiększa i jest systematycznie aktualizowana. Zapytania w tym systemie są dla wierzyciela bezpłatne.

CEIDG Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej – w tym systemie komornik jest w stanie sprawdzić czy dany dłużnik posiada działalność gospodarczą. Zapytanie w systemie CEIDG jest bezpłatne.